Rozliczanie, Ewidencja Czasu pracy kierowców

 • Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców – wymagane przez PIP,
 • Przygotowanie dokumentacji kadrowej kierowców
 • Uzupełnienie brakujących dokumentów do teczki osobowej kierowcy zawodowego.

Analiza naruszeń 561/AETR

 • Rejestr naruszeń kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia 561/2006/WE,
 • Analiza ryzyka oraz prawdopodobieństwa kontroli Inspekcji Transportu Drogowego w firmie na podstawie przeprowadzonych kontroli na drodze,
 • Analiza na bieżąco zaistniałych wykroczeń,
 • Opis zaistniałych naruszeń z dostarczonych wykresówek.

Rozliczenie kosztów podróży służbowej (delegacja – dieta)

 • Wyliczamy koszty z tytułu wykonanej podróży służbowej kierowców. Wysokości należności z tytułu diet oraz ryczałtów za noclegi rozliczane są na podstawie przepisów o podróżach służbowych.

Rozliczenie płacy minimalnej na terenie państw UE

 • W związku z ustawą o płacy minimalnej na terenie niektórych państw EU, przygotujemy wyliczenie wg. przepisów stawki minimalnej przysługującej kierowcom wykonującym pracę na terenie danego państwa członkowskiego.

Kadry

 • Przygotowywanie umów o prace oraz wszelkich innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zakończeniem stosunku pracy,
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów.

Księgowość

 • Prowadzenie pełnej księgowości, ryczałtu ewidencjonowanego i księgi przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja środków trwałych,
 • Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych ZUS,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysku i strat),
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
 • Rozliczenia roczne,
 • Reprezentowanie podatnika przed US i ZUS.

Obsługa prawna

 • Zakładanie spółek oraz dokonywanie zmian w rejestrach, przekształcanie spółek,
 • Obsługa organów spółek i przygotowywanie dokumentów korporacyjnych,
 • Reprezentowanie przed Sądami powszechnymi,
 • Sporządzanie umów,
 • Windykacja należności obejmująca postępowanie polubowne oraz mediacyjne, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne,
 • Pomoc prawna w postępowaniu mandatowym, reprezentowanie Klientów w sprawach karnych i wykroczeniowych,
 • Pomoc prawna w sprawach ubezpieczeniowych.

Agencja PZU

 • Wszystkie ubezpieczenia od A do Z.

ADR

 • Doradca do spraw ADR w transporcie.

Magazyn

Menu